Skip til hoved indholdet
 • Hvis du netop har modtaget varsling af forhøjelse af aconto, skyldes det at vi af forsyningsvirksomheden er blevet varslet væsentlige prisstigninger. På den baggrund kan vi se at de nuværende acontoindbetalinger, for de lejere der betaler aconto over huslejen, således ikke forventes at kunne dække forbruget og derfor varsler vi forhøjelse af løbende aconto bidrag.

 • Ja, hvis du betaler aconto hos os, kan du følge med i forbruget på enten Brunatas hjemmeside eller via Brunatas App.

  For dig der intet brugernavn og adgangskode har til Brunatas selvbetjening: skriv en mail til os med emnet: Ønsker adgang til Brunata. Vi vil i løbet af 5 hverdage maile dig et aktiveringsbrev.

  Hvis du allerede tidligere har modtaget aktiveringsbrevet, f.eks. i forbindelse med din indflytning, behøver du intet at foretage dig, så logger du blot ind på Brunatas hjemmeside som du plejer.

 • Du kan kun følge med i det forbrug, du betaler hos os.
  Hvis du f.eks. betaler strøm direkte til Norlys eller et andet forsyningsselskab, er det i stedet dem, der skal sørge for at du kan følge med i forbruget.

 • Vi modtager opgørelser over afdelingens samlede forbrug fra forsyningsselskaberne fra midten af januar til starten af februar. Forbruget indberettes herefter til Brunata, som går i gang med at udarbejde de enkelte forbrugsregnskaber. Først når disse kommer retur fra Brunata kan vi bearbejde dem, afregne via huslejen og sende selve forbrugsregnskaberne.

  Typisk bliver forbrugsregnskaberne derfor udsendt i løbet af foråret.

 • Hvis din tilbagebetaling overstiger din husleje, vil det resterende beløb vil blive udbetalt til den konto, din husleje bliver betalt fra. Dette sker kun, hvis din husleje betales via PBS/Nets.

  Derfor anbefaler vi at du tilmelder din husleje til PBS/Nets.

   

  Hvis du betaler din husleje ved brug af girokort, vil restbeløbet blive modregnet den 2. husleje efter, du har modtaget forbrugsregnskabet.

 • I forbrugsbrevet er der oplyst, hvornår efterbetalinger bliver pålagt din husleje.

  Efterbetalinger bliver lagt på din 2. husleje efter, at du har modtaget forbrugsregnskabet. Hvis du f.eks. modtager forbrugsregnskab i marts måned, vil du blive opkrævet på din husleje for maj måned.

 • Det acontobeløb, du betaler hver måned for f.eks. varme, er et estimeret beløb. Viser det sig, at du har brugt varme for et større beløb, f.eks. hvis prisen på varme er steget, eller der har været behov for at skrue højere op for radiatoren end vanligt, vil du modtage en ekstraregning.

  Vi gør i den forbindelse også opmærksom på at hvis du sammenligner med sidste år, er det derfor vigtigt at du ikke sammenligner med hvor meget du fik tilbagebetalt eller blev opkrævet, da acontoen som regel bliver reguleret hvert år. Derfor er det mere retvisende at sammenligne forbruget i enheder og pris pr. enhed.

  Der er næsten altid en prisstigning pr. enhed, som medfører, at dit forbrug bliver dyrere (selvom forbruget har været ens). Derfor vil den samlede udgift højest sandsynligt være højere, hvis dit forbrug er det samme som sidste år.

 • Det kan der være flere grunde til. Du har formentligt ikke det samme forbrug som din nabo. Aconto-indbetalinger samt boligens størrelsen har også betydning for din opgørelse. Derfor får I ikke nødvendigvis det samme beløb tilbage.

 • Acontobetalingerne er beregnet ud fra et årsforbrug. Forbruget af f.eks. varme varierer i løbet af året afhængigt af, hvor koldt det er udenfor. Forbrugsregnskabsåret følger kalenderåret, og er du f.eks. flyttet ind i november måned, så er du flyttet ind i de kolde måneder, og du vil formentligt få en ekstra opkrævning, når forbrugsregnskabet bliver opgjort. Det samme gør sig gældende hvis du fraflytter i f.eks. januar, så har du ikke nået at indbetale aconto i de varme måneder hvor forbruget er minimalt.

 • Hvis du fraflytter din bolig i løbet af året (bortset fra 31.12) opkræver Brunata et flyttegebyr for særlig aflæsning og afregning, da aflæsning normalt kun sker én gang om året.

 • Kontakt straks Ungdomsbos Kundeservice, så problemet kan blive løst. Hvis du undlader at kontakte os, kan du risikere en meget stor vandregning, når året er gået.

 • Hver radiator vil altid have lille forbrug, selvom de er slukket, uden at det betyder at der er fejl på målere eller installationer. Dette er bl.a. grundet frostsikring, som sørger for at rørene ikke springer i frostvejr. Husk at det ikke nødvendigvis er god økonomi at slukke en radiator helt. Særligt ikke, hvis rummet så bliver opvarmet af radiatorer fra andre rum i din bolig. Sørg for at have alle radiatorne tændt for at sikre en god varmefordeling i boligen.

 • Hvis vi i forbindelse med afregning af forbrugsregnskab varsler ændring af acontobidrag, er det fordi dit forbrug ikke har svaret til dine nuværende acontobidrag.

  Har dit forbrug vist sig at være højere end dine samlede acontobidrag, vil vi typisk sætte dit acontobeløb op for næste år, så du ikke risikerer at få en ekstra regning.

  Har du derimod forbrugt mindre end din samlede acontobetaling, vil vi typisk sætte dit acontobeløb ned for næste år.


  Vi kan også i særlige tilfælde vælge at forhøje din aconto i løbet af året, hvis vi eksempelvis er blevet varslet store prisstigninger fra forsyningsvirksomhederne.

 • I enkelte tilfælde kan vi, efter aftale, ændre din acontoopkrævning. Vi gør det dog kun hvis du forventer at dit forbrug ændrer sig markant, f.eks. hvis personer flytter ind eller ud af boligen og forbruget derfor forventes at blive højere eller lavere.

  Kontakt Ungdomsbos Kundeservice hvis dette er tilfældet.

 • Hvis du har modtaget forbrugsregnskab fra os, er det fordi du har boet hos os i løbet af sidste år.

  Vi laver forbrugsregnskaber én gang om året, da forbrugsregnskaberne først kan laves efter modtagelse af opgørelser over afdelingens samlede forbrug for året fra forsyningsselskaberne, fra midten af januar til starten af februar.
  Dette forbrug indberettes til Brunata, som har aflæst dine målere på frigørelsesdatoen. Brunata går herefter gå i gang med at beregne de enkelte beboeres forbrug. Først når dette kommer retur fra Brunata kan vi bearbejde materialet, afregne og sende selve forbrugsregnskaberne.

  Typisk bliver forbrugsregnskaberne derfor afregnet og udsendt i løbet af foråret.

  Derfor kan der i nogle tilfælde gå over 1 år fra du flytter, til du modtager forbrugsregnskabet, afhængig af hvornår på året du er fraflyttet.

 • Hvis vi på din flytteafregning har tilbageholdt et beløb til forbrug og er du fraflyttet i løbet af sidste år, vil det tilbageholdte beløb blive afregnet sammen med forbrugregnskabet som vi sender i løbet af foråret. Er du først fraflyttet i løbet af i år, vil det tilbageholdte beløb blive afregnet sammen med næste års forbrugsregnskab.

  Beløbet bliver på selve forbrugsregnskabet indregnet i din samlede indbetaling af aconto.

 • Hvis du ikke er enig i dit forbrugsregnskab, kan du klage (gøre indsigelse). Klagen skal indsendes skriftligt inden seks uger efter, at du har modtaget forbrugsregnskabet i postkassen/på mail. Efter denne frist har du ikke længere mulighed for at få ændret regnskabet.

  Når du skriver din indsigelse, er det nødvendigt, at du oplyser hvilke punkter i regnskabet, du er utilfreds med og ikke kan godkende. Ellers kan vi desværre ikke behandle det som en indsigelse.

  Vi skal f.eks. have oplyst hvilke måleraflæsninger eller tal, du gør indsigelse imod, eller hvor du har fundet en fejl. Du bør også begrunde, hvorfor du mener, at det ikke ser rigtigt ud.
  Det er desværre ikke tilstrækkeligt at skrive, at regningen er for høj, eller at resultatet ikke kan passe.


  Vi anbefaler dog, at du inden udarbejdelse af en evt. indsigelse, tager et kig på resten af emnerne om afregning af forbrug under spørgsmål og svar. Da det kan være at dit spørgsmål bliver besvaret her.
  Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål og fortsat ønsker at lave indsigelse mod forbrugsregnskabet, kan du sende din indsigelse til bogholderi@ungdomsbo.dk