Skip til hoved indholdet

Som boligsøgende kan du komme længere frem i køen, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder for eksempel, hvis du har fast arbejde og flytter til kommunen, er nyuddannet eller skilsmisseramt med institutionssøgende børn eller har en fysisk udfordring.

Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i byen har indgået en fælles udlejningsaftale, hvor du som boligsøgende kan du komme længere frem i køen, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder for eksempel, hvis du har fast arbejde og flytter til kommunen, er skilsmisseramt med institutionssøgende børn eller har en fysisk udfordring.

For at søge familiebolig med fordel (fleksibel) skal du opfylde visse betingelser for at få tildelt en bolig i boligforeningen.

Det vil sige, at du: 

 • skal være fyldt 18 år
 • skal være skrevet på boligorganisationens almindelige venteliste
 • skal have betalt årligt ventelistegebyr
 • skal være aktiv boligsøgende

 

Er du i tvivl om du er skrevet på boligorganisationens almindelige venteliste, er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvis du ønsker at søge familiebolig med fordel skal du udfylde og indsende ansøgningsskemaet (placeret i boksen til højre)  på post@ungdomsbo.dk eller du kan aflevere det fysisk i vores postkasse ved trappen Nygårdsvej 37.

 

Derudover skal du opfylde mindst én af nedenstående kriterier:

Fleksibel udlejning i Ungdomsbo og Boligforeningen Nybos boligområder

 • Tilflytter til Esbjerg Kommune, som er i arbejde

  Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet skal være trådt i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

  Ungdomsbo afdelinger: Dokumentationskrav: For tilflytter til Esbjerg Kommune, som er i arbejde

  Boligforeningen Nybo: Dokumentationskrav: For tilflytter til Esbjerg Kommune som er i arbejde

 • Nyuddannede i op til 1 år efter endt videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse

  Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever har færdiggjort en videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse senest 1 år før datoen for overtagelse af boligen. Uddannelsen dokumenteres ved fremlæggelse af dateret bevis for afsluttet videregående uddannelse/bestået prøve for fagmæssig erhvervsuddannelse.

  Ungdomsbos afd: Dokumentationskrav: Nyuddannede

  Boligforeningen Nybo: Dokumentationskrav: Nyuddannede

 • Socialt kriterie

  • Den boligsøgende med særlige behov på grund af psykisk/fysisk sygdom, ældrenærhed. Dokumenteres ved tildeling af bolig med lægeerklæring indeholdende en beskrivelse af specifik udfordring.

  • Den boligsøgende er separationsramt børnefamilie med institutions-/skolesøgende børn. Dokumenteres ved separations-/skilsmissebevilling, samt bopælsattest for seneste 5-årig periode med ind- og fraflytningsdatoer for alle personer i husstanden.

  • Den boligsøgende som sælger ejerbolig/parcelhus/ejerlejlighed/andelsbolig m.v. Dokumenteres ved fremvisning af indgået ejendomsmæglerkontrakt. Har fortrinsret i 1 år efter ejendomsmæglerkontraktens datering. Hvis boligsøgende ikke selv opfylder kriteriet og ikke er gift med samlevende, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at samlevende, som opfylder kriteriet, har haft fælles folkeregisteradresse med den boligsøgende i minimum 2 år. Dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.

   

  Ungdomsbos afd.: Dokumentationskrav: Socialt kriterie

  Boligforeningen Nybo: Dokumentationskrav: Socialt kriterie

Særligt for fleksibel udlejning i Ungdomsbos udsatte boligområder

I boligafdelinger, som er beliggende i et udsat boligområde i Esbjerg Kommune, er der fastsat en række særlige fleksible udlejningskriterier.

Udsatte boligområder i Boligforeningen Ungdomsbo:

 • Afd. 6: Bøndergårdsvej m.fl.
 • Afd. 8: Stengårdsvej 60-118
 • Afd. 13: Stengårdsvej 120-142
 • Afd. 14: Stengårdsvej 24-58 og Stengårdsvej 8-14

 

De særlige fleksible udlejningskriterier er oplistet nedenfor i prioriteret rækkefølge:

 • Tilflytter til Esbjerg Kommune, som er i arbejde

  Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet skal være trådt i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

  Dokumentationskrav: For tilflyttere til Esbjerg Kommune i udsat boligområde

 • Tilflyttere til Esbjerg Kommune, som er under uddannelse

  Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever har påbegyndt videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse senest 3 måneder efter overtagelse af boligen. Der skal være tale om en SU-berettiget uddannelse eller en fagmæssig erhvervsuddannelse – dog undtaget 9. og 10. klasse samt enkeltfag på VUC og HF. Påbegyndt uddannelse dokumenteres ved fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning eller kopi af uddannelsesaftale/lærlinge-/elevkontrakt.

  Dokumentationskrav: Tilflytter til Esbjerg Kommune under uddannelse i udsat boligområde

 • Personer bosat i Esbjerg kommune, som er i arbejde

  Boligsøgende, som er bosat i Esbjerg Kommune, og som har arbejde minimum 20 timer om ugen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet skal være trådt i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

  Dokumentationskrav: arbejdende personer bosat i Esbjerg Kommune i udsat boligområde


Undtagelser for optagelse på den fleksible venteliste

1.

Fordelen gælder ikke for en lejer, som samtidig afgiver en bolig i boligorganisationen og overtager en anden bolig i boligorganisationen,
jf. lejers fortrinsret/oprykningsret i § 7 i Udlejningsbekendtgørelsen.

2.

Fordelen gælder ikke for en boligsøgende, som fraflytter en bolig i boligorganisationen på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, jf. den boligsøgendes fortrinsret i § 8 stk. 1 litra 2 i Udlejningsbekendtgørelsen.